روش‌شناسی مطالعه فضای مجازی

همگانی شدن ابزارهای ارتباطی از وعده های متفکران و نظریه پردازان دوران مدرن بوده است. این متفکران، متاثر از فلسفه/ایدئولوژی دوران روشنگری قریب الوقوع بودن تحقق یک فرهنگ واحد عالمگیر را وعده می داده اند.